En ny visjon for bygging av innfartsveier der autonome biler og busser  kommuniserer med smarte veier og  naturen bygges inn i veianlegget.

 • Innfartsveien graves ned i eksisterende innfartsvei. Veikroppen har en normalbredde på fra 16 – 24 meter.  I hver retning rommer veikroppen fire kjørebaner og et fire meter bredt hageanlegg med hengende sykkelvei under. 
 • Tungtransport og ekspressbusser ledes under bakken, med busstopp for ekspressbussene.
 • Alle bensin- og dieselkjøretøyer ledes under bakken. 
 • De fire kjørefeltene over bakken forbeholdes el-drevne biler og busser med ACC. Bilene er online med veiens styringssystem for farts- og trafikkledning. 
 • Dette autonome styringssystemet sikrer god og smidig kapasitetsutnyttelse av veien med stor grad av trygghet for trafikantene. 
 • Syklister og gående krysser veisystemet på markplan gjennom parkbeltene.
 • Bilister krysser veisystemet i egne broer og underganger. 
 • Veikroppens solcelleanlegg gir nok strøm til tekniske installasjoner i veien.  
 • De fire kjørefeltene over bakken integreres i det parkmessig opparbeidete landskapet i og utenfor veien, til opplevelse for brukerne og glede for beboerne langs veien.
 • Den vær-uavhengige sykkelveien går uhindret av all annen trafikk. Som ekspressykkelvei har den kapasitet til å overta en stor andel av dagens innfartsbilbruk. 
 • Ekspressbussene har romslige og trygge busstopp med egne sykkelparkeringsanlegg.
 • Med et kostnadsestimat på 1,2 millioner kroner pr. løpemeter for veisystemet, vil 10 km slik vei koste ca. 12 milliarder kroner.

Klikk her for å laste ned fullt dokument i PDF format.